Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje dla rolników na rozpoczęcie i rozwój działalności innej niż rolnicza

Jednym z celów jaki zakłada Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest udzielanie pomocy osobom, które zamierzają podjąć oraz rozwijać w gospodarstwach rolnych działalność gospodarczą inną niż rolnicza. Działanie zostało skierowane do osób fizycznych - zatem skorzystać z niego mogą rolnik, małżonek rolnika oraz pozostali domownicy. Osoba wnioskująca o przyznanie pomocy musi być pełnoletnia i nie mieć więcej niż 60 lat . Wymaga się również od niej, aby zamieszkiwała w gminie miejskiej, wiejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tyś mieszkańców, miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tyś mieszkańców. Dodatkowo powinna podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników ( KRUS) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku. Warunkiem wykluczającym ze starania się o przyznanie pomocy jest przyznanie renty strukturalnej w latach 2004- 2006 oraz 2007-2013.

Celem tego działania jest zróżnicowanie pozarolniczych źródeł zatrudnienia oraz promowania zatrudnienia w dziedzinach innych niż rolnictwo. Planowana przez nas działalność nierolnicza powinna zakładać tworzenie nowych miejsc pracy. Zakłada się, że maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 100 000 zł i polega na zwrocie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe warunki przyznawania dotacji oraz określenia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych na inwestycje nierolnicze szczegółowo określa rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Natomiast wykaz działalności, na które będzie przyznana pomoc określa:

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Oba rozporządzenia są dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Ronictwa i Rozwoju Wsi - zobacz tutaj

  

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

 
wtorek, 19 maja 2009, niobe25

Szukanie informacji na blogu

Wiele informacji na temat dotacji unijnych - posegregrowanych tematycznie w kategoriach i zakładkach - znajdziecie Państwo wchodząc na główną stronę bloga, mieszczącą się pod adresem http://funduszeunijne1.blox.pl/html. W każdym poście staram się zamieścić informację, jaka instytucja przyznaje dofinansowanie. Uwaga! Nie prowadzę profesjonalnego doradztwa ani punktu informacyjnego, zatem proszę kierować pytania do pracowników instytucji dofinansowujących dane przedsięwzięcia. Blog zawiera podstawowe informacje na temat działań z jakich mogą korzystać beneficjenci dotacji unijnych. Nie zastępuje szczegółowych wytycznych jakimi kierują się instytucje przyznające dofinansowanie! Ponadto niestety wiele informacji sie dezaktualizuje z czasem, a ja bloga nie aktualizuje niestety. W związku z tym zachęcam osoby poszukujące szczegółowych informacji do korzystania z profesjonalnych punktów informacyjnych (adresy dla poszczególnych województw są podane na stronie bloga) i wyszukiwarki dotacji unijnych.

Geneza funduszy unijnych

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Polska przystępując do Unii Europejskiej stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych.

biznes plan do Urzędu Pracy