Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
piątek, 30 stycznia 2009
Jednym z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 jest pomoc w tworzeniu i rozbudowie mikroprzedsiębiorstw, znajdujących się na obszarach wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia na terenach wiejskich. Wielkość dotacji zależy od ilości osób zatrudnianych w naszym mikroprzedsiębiorstwie. Na dotację w wysokości 100 tyś. zł możemy liczyć, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy. Dotację w wysokości 200 tyś zł otrzymamy, jeśli przewidujemy zatrudnienie więcej niż 2, a mniej niż 5 osób. Dofinansowanie w wysokości 300 tyś. zł zostanie nam przyznane, jeśli w biznesplanie zakładamy utworzenie 5 nowych miejsc pracy. Pomoc finansowa stanowi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych. Przyznawana jest w formie refundacji.
piątek, 23 stycznia 2009
O dotacje na komputery wraz oprogramowaniem, dostęp do internetu oraz zakup wszelkich innych narzędzi służących m.in. współpracy z firmami lub zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłania informacji możemy się ubiegać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.3.
piątek, 16 stycznia 2009
Istnieje możliwość pozyskania dotacji unijnych na uruchomienie przedszkola ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach wymienionego wyżej poddziałania 9.1.1 można dofinansować następujące typy projektów: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienia personelu; opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum